Училища

  


   Открито е през далечната 1923г. първоначално като начално училище с директор Ангел Христов Петков. Първи прогимназиален клас се открива през 1931/1932 учебна година. През 1983/1984 учебна година училището става със статут на ЕСПУ от I – X клас.

   Първата училищна сграда е построена със доброволен труд и собствени средства от хората в селото и се състояла от две класни стаи, надземно мазе и друга сграда, също от две стаи, за жилище на учителя. През 1930г.  училището се разширява с още две класни стаи и канцелария, а през 1955г. се построява нова училищна сграда – 6 класни стаи и голям салон. През 1968/69г. старата училищна сграда е преустроена за общежитие. През 1986/87г. до старата сграда е изградена столова и 6 класни стаи за I-III клас, а 1987г. започва изграждането на третия етаж от новата сграда. Поради намаляване броя на учениците сградата, в която учат учениците от I-III клас 2000/2001 г. се преотстъпва на Гранична полиция и всички ученици от I-XI клас се преместват в основната училищна сграда, където се води обучението и до днес. През учебната 2013 /2014 год. училището чества своя 90 годишен юбилей, на който бе обновена паметната плоча на първия учител Ангел Христов Петков.

   В момента статутът на училището е Средно общообразователно училище от I-VІІІ клас и в него се обучават общо 328 ученици, в дневна форма, непрофилирано обучение, разпределени в 15 паралелки по класове и паралелки и брой ученици, както следва:

 • 1 клас – 2 паралелки – 44 ученици;
 • 2 клас – 2 паралелки – 47 ученици;
 • 3 клас – 2 паралелки – 36 ученици;
 • 4 клас – 2 паралелки – 44 ученици;
 • 5 клас – 2 паралелки – 47 ученици;
 • 6 клас – 2 паралелки – 46 ученици;
 • 7 клас – 2 паралелки – 35 ученици;
 • 8 клас – 1 паралелка – 16 ученици;
   Училището е средищно, на целодневна организация на учебния процес в 1-8 клас. В училището се обучават 80 ученици от съседните четири населени места – с. Струмяни, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица, на които се осигурява безплатен транспорт, а на учениците посещаващи ПИГ и столово хранене.

   Броят на учениците, обхванати в ПИГ през настоящата учебна година е 195, разпределени в 8 групи, както следва:
 • 1 ПИГ а  – 22 ученици/1 а клас/
 • 1 ПИГ б – 22 ученици/1 б клас/
 • 2 ПИГ а – 24 ученици/2 а клас/
 • 2 ПИГ б – 22 ученици/2 б клас/
 • 3 а,б ПИГ сборна група – 26 ученици/3 а,б клас/
 • 4 а,б ПИГ сборна група – 27 ученици/ 4 а,б клас/
 • 5 а,б ПИГ сборна група– 26 ученици/ 5а,б клас/
 • 6 -7 ПИГ сборна група – 26 ученици/6-7 клас/
   В училището се изучава от 2 клас 1 чужд език – английски, групи по СИП с желанието на учениците по предприемачество  и информационни технологии в 5 а,б клас и  човекът и природата в 6 “а” клас. СОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево е училище със собствен символ, лого, химн и традиции. Всяка учебна година тържествено се отбелязват следните празници – 1 ноември/патронен празник на училището/, Коледа, 19 февруари – Обесването на Васил Левски, 3 март – Освобождението на България, 22 март – Ден на пролетта, 7 април – Ден на община Струмяни, 24 май, 1 юни –Ден на детето.
   Осъществена е осигуреност с училищна документация съобразно изискванията на Наредба№4/16.04.2003 за документите за системата на народната просвета. Учебната документация приета и съхранена в училището включва учебни планове и учебни програми.
   В училището е създадена система на организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно – възпитателният процес. Постигнатите добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УВП.
Постигнатите   успехи са в следните направления:
      обхванати са почти всички деца, подлежащи на задължително обучение;
    олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, спортни празници, конкурси по изобразително изкуство и музикални изяви.
      добри резултати се постигат и при външното оценяване в 4 клас;
      успешна интеграция на ученици от етническите малцинства.

Адрес:
2826 с.Микрево, община Струмяни
ул. “Поп Иван” /бивша “Двадесет и девета”/ № 1
http://sou-mikrevo.eu
телефон: +3597434-3005
e-mail: sou_mikrevo@abv.bg
Директор: Лиляна Велкова – 0893605244
Пом. директор: Елена Митрева -0893694295
 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва