Предучилищно
Предучилищно възпитание в община Струмяни
    Развитието на предучилищно възпитание в общината датира от далечната 1952 -53 учебна година , когато е сформирана група за отглеждане на деца от волнонаемната учителка Гюргя Кулева от с.Огражден. 60-те години детски градини се откриват към всички училища на територията на общината. Поради демографския срив тези детски градини са закрити и остават да съществуват само детските градини в селата Микрево, Илинденци, Струмяни и Цапарево. Заради спада на децата в с.Цапарево ДГ е закрита през 1984г.

Микрево

     През 1978г. в с.Микрево детската градина се премества в специално построена сграда с четири помещения за децата,кухненски блок,перално помещение и голям озеленен двор с нужните дворни уреди-пързалки ,люлки и пясъчници.През 1979 г. към детската градина започва да функционира и яслена група и през 1980г. се преименува в Обединено детско заведени „Снежанка”. По-късно през 1986 г. на детската градина се преотстъпва сградата строена за класно училище, в която и досега се помещават директорски кабинет, физкултурен салон, методичен кабинет, битова стая  и помещението на подготвителната група. В ОДЗ ”Снежанка" се отглеждат и възпитават около 100 деца голяма част от които са от ромски произход, както и деца от съседните села Драката ,Каменица, Струмяни за които  от общинското ръководство е осигурен безплатен транспорт. За децата в детското заведение се грижи екип от директор, учителки, медицински сестри , помощник възпитателки , готвачи, перач , общ работник и шофьор.
При откриването на детската градина директор до 1986г. е Лиляна Сотирова. След нея до 1990 г. е Величка Тюфекчиева. От 1 септември 1990 г. до 1995 г. директор е Мария Чинкова. След нейното преместване длъжността директор до провеждането на конкурс  се заема от Даниела Цветкова. През 2001г. общинското ръководство обявява и провежда конкурс за директори на трите детски градини на територията на общината. Конкурса за директор на ОДЗ ”Снежанка” печели дългогодишната учителка Калина Джаджова.
Дълги години в ОДЗ ”Снежанка” работят учителките: Милка Димитрова, Ваня Вълкова, Венера  Иванова, Цветанка Стоянова, Калина Джаджова, Снежка Петрова, Николина Гегова, ДаниелаЦветкова, Христина Чорбаджийска, Стоянка Георгиева, МариянаБърдарска, Радостина Димитрова, Гергана Христова, Светла Илиева, и помощнен персонал: Мая Митрева, Антоанета Сотирова, Йорданка Пантева, Йорданка Сулева, Славка Божилова, Роза Лазарска, Елка Станковска, Роска Чорбаджийска, Надка Пискова, Карамфила Цветкова, Тодорка Стоилова, Мария Майсторска, Злата Гюрова, Красимира Медурова, Милка Дамянова, Величка Щърбева, Виолета Маркова, Фрона Ралкова, Виолета Петкова, Олга Филипова, Роза Длагонска, Димитър Кирянски и Красимир Димитров.

Струмяни

     Във с.Струмяни функционира детска градина, която е открита като ДГ”Огражден” през 1972г. и по-късно е преименувана в ОДЗ”Слънце”. Тя съществува с две групи детска градина и една яслена група. Поради намаляване броя на децата през 1999г. яслената група е закрита, а по късно при обединението на градините се закрива и  едната градинска група. Директор на ОДЗ ”Огражден” е Лиляна Сотирова, по-късно Величка Михайлова и Сашка Мангезова. От 2001 след спечелен конкурс до обединението директор е Таня Господинова. След обединението става филиал на ОДЗ ”Патиланци” с една смесена група. Голяма заслуга за възпитанието и отглеждането на децата имат учителките: Росица Терзийска, Надка Божинова, Катя Томова, Димитрина Николова, Анита Йовева, Силвия Донева, както и помощния персонал: Ирина Руйкова, Славка Никудинска, Павлина Йовева, Мария Боева, Илинка Христова, Люба Маламова.

Илинденци

     В с.Илинденци детска градина има още през 60-те години, първо в частни къщи, после към училището и  по-късно през 1986г.се премества в новопостроената сграда и съществува до обединението като ЦДГ ”Радост” първоначално с три групи детска градина и по късно поради намаляване броя на децата с две групи.От 2009г. е филиал на ОДЗ”Патиланци”с една смесена група .Дългогодишен директор на ЦДГ „Радост” е Ели Делева  и учителки Надка Димитрова ,Елена Пенкова,Звезда Божинова,Ани Колевска,Елена Митова,помощен персонал:Пенка Станишева,Роза Просеникова,Зорка Просеникова ,Таня Станишева,Татяна Филипова и,Мария Станишева,Мария Везенкова и Кирил Станишев.

     През 2009 г. поради намаляване броя на децата общинското ръководство предприема и извършва оптимизация  на  училищната мрежа на територията на общината. Закриват се детските  градина в трите най-големи села Микрево, Струмяни и Илинденци и се открива ново под името „Обединено детско заведение „Патиланци” с.Микрево с два филиала- в Струмяни и в Илинденци. Директор на новообразуваното детско заведение става  Калина Джаджова. Извършват се структурни промени, персонала от 46 става 34 човека. Кухнята  и пералнята стават общи, закупува се кола за извозване на храната и бельото. Общината предприема  мерки и чрез проекти извършва   саниране , смяна на дограмата, изгражда се нова ел.инсталация и в трите детски градини. През 2014г. се сбъдна и дългоочакваната мечта.Вече има парно на газ–пропан  и в трите детски градини.
Понастоящем персонал от 34 човека  обгрижва, възпитава и отглежда 170 деца от община Струмяни, разпределени в 6 групи детска градина и една яслена група, като 80% от тях са от ромски произход. Нашата цел е да обхванем всички деца. Помещенията за децата са просторни, слънчеви и  топли. Обстановката и интериора в групите има своя собствен облик. Разпределението на средата е такава, че да провокира интереса и самостоятелната дейност на децата.

     Мисията на ОДЗ”Патиланци”,като институция от системата на народната просвета е да се стреми да осигурява оптимални условия за усвояването на знания, умения, както и за развитието на детските интереси и способности на най-високо равнище в преднамерена и непреднамерена възпитателна работа с децата.
Разбирайки добре своята мисия да бъдат водачи на познанието на децата а така също и ролята си за тяхното социално и нравствено развитие, колектив от добре подготвени педагози се стреми да изпълнява основната цел на детската градина, а именно: Осигуряване на условия за хармонично развитие на детската личност чрез единство на възпитателно-образователно въздействие и утвърждаване на детската индивидуалност  в условията на оптимално развита педагогическа среда.
Наред със дългогодишните и утвърдени учителки Цветанка Стоянова, Венета Кирова, Елена Митова, Надка Димитрова, Таня Господинова, Илиана Гайдова, Евелина Иванова, Светла Дуева, Гергана Христова  работят и младите учителки Катя Георгиева, Блажка Христова, Илияна Стоянова, Катя Янакова, Нина Ставрева. В процеса на отглеждане на децата активно присъстват и помощния персонал: Роза Длагонска, Мария Ичова, Елка Чобаджийска, Надка Пискова, Ангелина Орманлийска, Руска Чорбаджийска, Илинка Христова, Величка Бундева, Мария Станишева, Татяна Филипова, шофьора Валентин Ханджийски и огняра Кирил Станешев. За най-малките в детската ясла се грижат мед.сестри Роза Муканова и Лариса Царева, а за  медицинско обслужване на цялата детска градина  отговаря старшата сестра Сашка Секулова.
     Изхранването на децата е грижа на персонала в кухнята-майка,от която се извозва храна за филиалите. За здравословното изхранване на децата се грижи екип от: домакин Дарина Пискова и готвачи: Емилия Димчева, Венера Укева и Мария Боева с  помощта на директора и мед.сестра Сашка Секулова. За чисто и здраво бельо и  за трите детски градини отговаря перачката Величка Руйкова.
    Осъзнавайки  своята роля, колективът на детската градина се стреми да  опазва и предава на поколенията народните песни, танци, хора и обичаи. В детската градина се празнуват празниците: Коледа, Великден, Цветница, Лазаровден, БабаМарта, „Ластовица”, ден на християнското семейство, както и детските празници, рождени дни и юбилеи.Традиция е те да бъдат съпроводени от тематични изложби на рисунки и изделия на децата. Децата взимат участие и във всички общински празници и мероприятия. Така  те  се възпитават в християнските ценности, в любов към българския бит и култура и към изкуствата.
   Образователния процес в детската година се осъществява по програмата на доц.к.п.н.Е.Русинова и колектив, като учителките имат свободата да използват и други програми, идеи, материали, методи и способи, което им дава възможност да постигнат държавните образователни изисквания  и да подготвят децата за поемане на новата социална роля-„ученик.”
     Под ръководството на директора Калина Джаджова екипът на ОДЗ”Патиланци” успешно реализира своята стратегия: ОДЗ”Патиланци” не дом за отглеждане на деца, а дом за социализация и възпроизводство на граждани.

Адрес:п.к. 2826 с.Микрево , общ.Струмяни обл.Благоевград
Телефон за контакти: 074343059
Лице за контакти: Калина Джаджова

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва