Бюджет

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2011 Г.

 

 

 

Нормативна база: Закон за държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ / за 2011 г.  / обн., ДВ. бр.99 / 17.12.2010 г. /,  ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. /  обн., ДВ. бр.2 / 07.01.2011 г. /, Писмо на МФ № ФО - 81 / 30.12.2010 г. по съставянето на бюджета на общината, чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            В изпълнение на Програмата за реализиране Концепцията за финансова децентрализация, Министерския съвет прие Решение № 715 / 01.10.2010 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез  общинските бюджети на държавни и общински и определяне  на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

            Въвеждат се единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, на базата на които се определят средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на  народната просвета, стандарти за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейности „Общинска администрация”, единни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”и „Почивно дело, култура и религиозни дейности”.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2010 ГОД.

Нормативна база: Закон за държавния бюджет на Република   България за 2010 год. /ДВ бр.99/15.12.2009 год./, ПМС № 324/30.12.2009 год., обнародвано в ДВ бр.3/12.01.2010 год., Писмо на МФ № ФО-01/13.01.2010 год., чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА


В изпълнение на Програмата за реализиране Концепцията за финансова децентрализация Министерският съвет прие Решение № 937 от 08.12.2009 год.за разделение на дейностите, финансирани чрез  общинските бюджети, на държавни и общински и определяне  на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 год.

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва