Население

Разпределение на населението по административни единици в община Струмяни :


Населено място

Жители към
15.08.2014 г.

Избиратели към
15.08.2014 г.

Микрево

2 417

1777

Струмяни

935

809

Илинденци

862

714

Игралище

307

287

Раздол

215

185

Цапарево

181

177

Добри лаки

182

174

Драката

159

138

Гореме

86

85

Никудин

85

85

Каменица

111

104

Г.Крушица

55

55

Седелец

29

29

Палат

40

40

Махалата

32

31

Клепало

37

37

Кърпелево

33

33

Вракуповица

20

20

Колибите

3

3

Велюшец

3

3

Г.Рибница

5

5

Общо

5 797

4791

 


Демографски потенциал. Заетост и безработица.

Населението на територията на общината е неравномерно разпределено, като налице е тенденцията към намаляване броя на жителите на общината вследствие безработицата и засилените миграционни процеси и концентрацията му в три села: Микрево, Илинденци и Струмяни:

По голяма част от релефа на територията на общината е планински (около  80 %), останалата е по долината на р.Струма и крайните склонове на планините (около 20 %). Този фактор е определящ за  заселване на по голяма част от населението именно в обхвата на тези 20 %.

Съществуващата в България тенденция на намаляване на прираста е типична в частност и за община Струмяни. В момента населението на общината е около половината от това преди 35 години и продължава да намалява. Особено тревожно е положението в някои от планинските села. Така в с.Велюшец от 204 души през 1965 г. на преброяването през 2001 г. са отчетени 15 души, а в момента - 3. Единствено положителен прираст се наблюдава в с.Микрево, Струмяни и Драката. Отчита се намаление на миграцията. Анализът на демографските процеси показва, че общият процент на населението на община Струмяни намалява не само по отношение на този на страната, но и по отношение на този на Благоевградска област.

Около 13,3 % от активното население на общината е безработно, 30 % се занимава със селско стопанство, като произвеждат предимно тютюн, плодове, зеленчуци и др., 30 % работят в промишлеността (цехове за мрамор,  дървопреработване,  шивашки  цехове), 10 % в бюджетната сфера, 10 % в услуги и 10 % еднолични търговци

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва