Заседания
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам на 26.02.2015 година /четвъртък/ от 17:30 ч.  XLVII -то редовно заседание на Общински съвет Струмяни в заседателната зала при следния.
ДНЕВЕН РЕД:
1.    Предложение относно изменение в „ Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни– Емил Илиев/
2.    Предложение относно приемане на „ Годишен план за младежите за 2015 година“.
/Вносител: Кмет на община Струмяни– Емил Илиев/
3.    Предложение относно разглеждане и приемане на отчет на МКБППМН.
/Вносител: Зам. кмет и Председател на МКБППМН  – Димитрина Николова/
4.    Предложение относно разглеждане и приемане на „Годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит в община Струмяни за 2015 год.“.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/
5.    Предложение относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2015 год.“.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/
6.    Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд , чрез публичен търг с тайно наддаване, находящи се в землището на село Игралище:
6.1.    Имот № 008067, находящ се в местността „ Среден рид“;
6.2.    Имот № 008053, находящ се в местността „ Среден рид“;
6.3.    Имот № 008079, находящ се в местността „ Среден рид“;
6.4.    Имот № 008068, находящ се в местността „ Среден рид“;
6.5.    Имот № 008060, находящ се в местността „ Среден рид“.
/Вносител: Кмет на община Струмяни– Емил Илиев/
7.    Предложение относно предоставяне на  имот съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ на наследниците на Петър Василев Стоянов.
/Вносител: Кмет на община Струмяни– Емил Илиев/
8.    Предложение относно промяна начина на трайно ползване на общински имоти, находящи се в землището на селата Гореме, Добри Лаки и Игралище община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни– Емил Илиев/
9.    Изказвания, питания, становища
/Вносител: Председател на ОбС – Кирил Укев/

КИРИЛ УКЕВ
/Председател на ОбС/
 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва