Проекти на нормативни актове

Предложение за допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (28.11.2014 г.)

 Предложение за допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (21.10.2014 г.)

 Предложение за допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (22.08.2014 г.)

Проект за Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община Струмяни (11.06.2014 г.)

Проект за Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на община Струмяни (01.04.2014 г.)

 Предложение за изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (11.03.2014 г.)

Предложение за приемане на проект на Годишен план за паша за ползването на общинските пасища и мери в община Струмяни за 2014 г. (20.02.2014 г.)

 Предложение за приемане на проект на Наредба за условията и реда за осъществяванена закрила на деца с изявени дарби от община Струмяни(20.02.2014 г.)

 Предложение за приемане на проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2014 г.(23.01.2014 г.)


Предложение за приемане на проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите 3 години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Струмяни(10.01.2014 г.)

  Предложение за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА   АДМИНИСТРАЦИЯ.(09.01.2014 г.)

  Предложение за изменение и допълнение на  Наредба за определянето на размера на местните данъци на територията на община Струмяни(02.12.2013).

  Предложение за промяна  и допълнения в Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Струмяни(21.11.2013).

  Предложение за промяна в Правилник за организацията и дейността на обществен посредник на територията на община Струмяни(25.10.2013).

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва