Профил на купувача/ЗОП/

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБА СТРУМЯНИ В АОП

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ НА ОБА СТРУМЯНИ В АОП

Електронен регистър на обществените поръчки на ОБА Струмяни

НАБИРАТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ (ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)

IBAN: BG69IABG76483350128400 
BIC: IABGBGSF 
Интернешънъл Асет Банк АД
Гаранция за участие в обществена поръчка
Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
Депозит за участие в тръжна или конкурсна процедура по ЗОС
IBAN: BG98IABG76488450128500 BIC: IABGBGSF 
Интернешънъл Асет Банк АД
КОД за вид плащане 448090
Закупуване на документация за участие в обществена поръчка

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Станислава Тачева - тел: 074343108 e-mail: op@strumyani.egov.bg

ПОЩЕНСКИ АДРЕС: 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, факс: 07434/31 05

Обществени поръчки на община Струмяни (с електронни преписки)

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЗОП НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ(с електронни преписки)

Въпроси и отговори за обществените поръчки на община Струмяни

Вътрешни правила по чл.8б от ЗОП, утвърдени със Заповед № 3-578/03.10.2014 г. на Кмета на община Струмяни

Агенция за обществени поръчки -
www.aop.bg

Информацията в профил на купувача е съобразена с чл.22б от ЗОП

СЪОБЩЕНИЯ:
14.01.2015 год.
Община Струмяни на основание чл.69а,ал.3 от ЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2014-0003, открита с Решение №ОП-6 от 13.10.2014г. на Кмета на Община Струмяни. Текстът на съобщението може да видите тук.

24.07.2014 год.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № 9032188 в портала на АОП на 24.07.2014г.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.

14.07.2014
Община Струмяни, прекратява  обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, (публикувана в РОП на АОП под ID № 9031916 на 10.07.2014 год.) поради допуснати нарушения в съдържанието на публичната покана, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
След отстраняване на констатираните нарушения в публичната покана, същата ще бъде публикувана в портала на АОП, а коригираната документацията за участие ще се постави заедно с публичната покана в секция „Профил на купувача” в сайта на Община Струмяни.  

10.07.2014 год.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № ОП-3/10.07.2014 г. със Заповед З-450/10.07.2014 г. на Кмета на община Струмяни.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.

08.07.2014
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (с изх.№ОП-2(69)/08.07.2014), относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2/08.01.2014год. на Кмета на община Струмяни,  може да изтеглите от тук.
 
25.04.2014
Покана за външни експерти за участие в комисия за разглеждане, класиране и оценяване на оферти, подадени за участие в обществена поръчка с предмет : „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2/08.01.2014год. на Кмета на община Струмяни може да видите тук.

22.04.2014

Съобщение по чл.69а, ал. 3от ЗОП (с Изх. №ОП-6(69)/22.04.2014 г.)относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти в открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършванена строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция наспортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детскиплощадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,откритас Решение № ОП - 6/18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението за  която обществена поръчкае  публикувано в РОП на  АОП под 00579-2014-0002 може да изтеглитеот тук.


17.04.2014
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП :
       Община Струмяни съобщава, че на 23.04.2014 г. (сряда) от 10:30 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл. "7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. на кмета на община Струмяни.
        При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масово осведомяване.

11.04.2014
Публикувано е
Решение за промяна ОП-2(49)/11.04.2014 г. на Кмета на Община Струмяни, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002. Решението може да изтеглите от тук.

21.02.2014
Публикувано е  Решение за промяна №ОП-6 (50) от 21.02.2014 г. на Кмета на Община Струмяни, относно открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.  Решението можете да изтеглите от  тук.

18.02.2014

Покана за външни експерти може да видите тук.

17.02.2014
Относно: Oткрита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.
Публикувано е
Решение за промяна №ОП-6 (43) от 17.02.2013 г. на Кмета на Община Струмяни  Решението можете да изтеглите от  тук.


06.02.2014

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване  за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци ис.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002 прочетете тук.

08.01.2014
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С. ИЛИНДЕНЦИ И С.ДРАКАТА, ОБЩИНА СТРУМЯНИоткрита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. Документацията може да изтеглите от тук.
От тук  може да изтеглите ОДОБРЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ.


06.01.2014

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. Документацията може да изтеглите от тук.


09.12.2013
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване прочетете тук.

26.11.2013

Относно: открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.

Публикувано е Решение за промяна ОП-6 (21)от 26.11.2013 г. на Кмета на Община Струмяни Решението можете да изтеглите от тук.15.11.2013
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване прочетете  тук.


01.11.2013
Решение за промяна относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни може да видите  тук.
Промененото съдържание на документацията може да изтеглите от тук.

18.10.2013

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.

Документацията можете да изтеглите от тук.


07.10.2013
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП : Община Струмяни съобщава, че отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с   предмет: „Доставка и монтажна оборудване и обзавеждане по договор № 01/313/00042 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за подпомагане на проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни” публикувана в РОП на АОП под № 00579-2013-0002  комисията ще извърши  на 09.10.2013 г. от 14.00 ч. в община Струмяни, с.Струмяни, пл.”7-ми април” N1 в залата на Общински съвет.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


19.07.2013

Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: Изготвяне на работен проект за Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, изграждане на канализационната мрежа и възстановяване на асфалтовата настилка в с.Каменица и с.Горна Крушица, открита под № ОП-5 от 19.07.2013г.със Заповед З-386/19.07.2013г. на Кмета на община Струмяни. Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от  тук.10.06.2013

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по договор № 01/313/00042 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за подпомагане на проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни, открита с Решение № ОП - 4/ 10.06.2013 г. на Кмета на община Струмяни. Документацията може да изтеглите от тук.


31.05.2013

Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет:

“Извършване на строително-монтажни работи по договор № 01/313/00042 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за подпомагане на проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни” . Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук От тук може да изтеглите необходимите чертежи за съответните позиции.30.04.2013
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона заобществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всичкизаинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за възлагане наобществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване настроително-ремонтни работи на  „Път ІV-10067 Струмяни - Илинденци” и „Път ІV-10422 Раздол - Добри лаки” в община Струмяни”. Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.

30.04.2013
Съобщение относно открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”  разделена на следните обособени позиции:1. Хляб и хлебни изделия;  2. Мляко и млечни продукти; 3.Месо и месни  изделия; 4. Плодове и зеленчуци; 5. Консерви; 6. Разни хранителни продукти:варива , тестени изделия, подправки и замразени зеленчуци ; 7.Перилни и миещи препарати -за нуждите на ДСП с. Струмяни, ОДЗ„Патиланци” и ДВХПР с.Раздол, открита с решение № ОП-1/30.04.2013 г. на Кмета на община Струмяни. Документацията може да изтеглите от тук.10.01.2013 г.
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП :

Община Струмяни съобщава, че на 14.01.2013 г. (понеделник) от 11:00 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл."7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Струмяни, общ. Струмяни открита с Решение №ОП-11/20.09.2012г. и променена с Решение №ОП-14/04.10.2012г на Кмета на Община Струмяни.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат на присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масово осведомяване.


11.12.2012

Съобщение относно открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти.Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 16/07.12.2012г. на Кмета на община Струмяни, регистрирана  в РОП на АОП под номер 00579-2012-0008.

Желаещите да получат документация за участие в гореспоменатата обществена поръчка, могат да я получат безплатно, следнаправено писмено искане(свободен текст) до Общинска администрация Струмяни, което може да бъде изпратено и по електронна поща.

За получаването на Документацията за участие ще им бъде издаден документ удостоверяващ получаването на Документация за участие,и ще бъдат вписани в регистър за получена документация за участие.

Искането задължително трябва да съдържа: пълното име на фирмата; адрес на регистрация; ЕИК/Булстат; управител; точен адрес за кореспонденция; телефон; факс; електронна поща; лице за кореспонденция.


07.12.2012

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 16/ 07.12.2012 г. на Кмета на община Струмяни.
Документацията може да изтеглите от
тук.


26.11.2012

Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП : Община Струмяни съобщава, че на 05.12.2012 г. (сряда) от12:00 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл. "7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в ОбщинаСтрумяни” с решение  №ОП-7 13/08/2012г. и променена с решение №ОП-9 27/08/2012г. на Кмета на община Струмяни.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат на присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.


08.11.2012

Публикувано е решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи–градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, публикувано в РОП на АОП под номер 00579-2012-0006. Решението за прекратяване може да изтеглите от  тук.28.09.2012

Под № 501647 в РОП на АОП  е публикувано Решение за промяна на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи–градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”. Решението за промяна и документация изтеглете от тук.20.09.2012
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на работен проект за обект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Струмяни, общ. Струмяни"
Документацията може да изтеглите от тук


18.09.2012
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП : Община Струмяни съобщава, че на 20.09.2012 г. (четвъртък) от 09:00 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл. "7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет : „Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Кавала”- КУЛТНЕТ, финансиран с Договор № B1.12.06 от 30.03.2011г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Област на интервенция 1.2 - „Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси” открита с Решение № ОП-6 от 21.06.2012 на Кмета на община Струмяни.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат на присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

14.09.2012
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи –градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”.
Документацията може да изтеглите от тук.


13.09.2012

Коригираните  Декларация - Образец №3 и Декларация- Образец №4 от документация за участие в обществена поръчка с предмет : „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в Община Струмяни”, публикувана с Решение №ОП-7 от 13.08.2012 г.  може да изтеглите от тук.


27.08.2012
Публикувано е решение за промяна на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в Община Струмяни”. Промените с решението може да изтеглите от тук. 

24.08.2012
На 28.08.2012 г. в 14.00 ч. се отварят офертите на участниците в процедурата за обществена поръчка „Разработване,дизайн и печат на дипляна, 24 публикации в национални списания, организиране и провеждане на откриваща конференция и организиране и провеждане на четири семинара за учители в България“ в рамките на проект„Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


24.08.2012
На 28.08.2012 г. в 09.00 ч. се отварят офертите на участниците в процедурата за обществена поръчка „Проучване относно съдържанието на информационните материали за България и Проучване и разработване съдържанието на тематична еко-пътека“ в рамките на проект„Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество„България - Гърция 2007 – 2013”
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


13.08.2012
Стартира открита процедура за обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в Община Струмяни”. Документацията може да изтеглите от  тук.

01.08.2012
На 02.08.2012 г. в 10.30 ч. се отварят офертите на участниците в процедурата за обществена поръчка “Провеждане на културни събития” във връзка с изпълнението на проект - „Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Кавала”- КУЛТНЕТ, финансиран с Договор № B1.12.06 от 30.03.2011г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Област на интервенция 1.2 - „Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси”
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

21.06.2012

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Провеждане на културни събития” във връзка с изпълнението на проект - „Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Кавала”- КУЛТНЕТ, финансиран с Договор № B1.12.06 от 30.03.2011г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Област на интервенция 1.2 - „Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси”
Документацията може да изтеглите от 
тук.

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Разработване,дизайн и печат на дипляна, 24 публикации в национални списания, организиране и провеждане на откриваща конференция и организиране и провеждане на четири семинара за учители в България“ в рамките на проект„Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”.

Документацията може да изтеглите от тук.

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проучване относно съдържанието на информационните материали за България и Проучване и разработване съдържанието на тематична еко-пътека“ в рамките на проект„Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество„България - Гърция 2007 – 2013”

Документацията може да изтеглите от  тук.

22.02.2012
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”  разделена на следните обособени позиции: Първа1.1. Хляб и хлебни изделия; Втора 1.2. Мляко и млечни продукти;  Трета 1.3.Месо и месни изделия; Четвърта 1.4.Плодове и зеленчуци; Пета 1.5. Консерви; Шеста 1.6. Разни хранителни продукти:варива , тестени изделия, подправки и замразени зеленчуци ; Седма1.7.Перилни и миещи препарати-за нуждите на ДВХПР с.Раздол и обособени позиции :Осма2.1. Хляб и хлебни изделия;  Девета 2.2.Мляко и млечни продукти; Десета 2.3.Месо и месни изделия; Единадесета 2.4.Плодове и зеленчуци; Дванадесета 2.5. Консерви; Тринадесета 2.6. Разни хранителни продукти: варива , тестени изделия, подправки и замразени зеленчуци ; Четиринадесета2.7.Перилни и миещи препарати-за нуждите на ДСП с. Струмяни и ОДЗ „Патиланци”. Документацията може да изтеглите от тук


Обявен е открит конкурс по НВМОП с предмет: "Извършване на ремонтни работи на сграда на Читалище "Братя Миладинови" в село Микрево, община Струмяни". Документацията може да изтеглите от тук

***********

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет 
“ УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА ПРОЕКТА ПО МЯРКА 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013г.”открита с Решение 05 от 13.06.2011 г.
Уважаеми участници, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че комисията ще се събере за отваряне и оповестяване на ценовите оферти  в община Струмяни с.Струмяни пл.”7-ми април” N1 в залата на общински съвет на 28.09.2011 г. от 15.00 ч.

***********

Документация за "УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА ПРОЕКТА ПО МЯРКА 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013г.”  

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е 
предоставянето на консултантски услуги по управлението на двата инфраструктурни проекта:

1. Проект "Спорт, младост, бъдеще" по договор № 01/321/00641 от 23.10.2009 година

2. Проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Струмяни, община Струмяни" по договор № 01/321/00243 от 11.05.2010 година

Документацията изтегли от тук


***********

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА   СТРУМЯНИ

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва