Телефонен указател
Управленски екип:
Длъжност телефон
Кмет 31 08
Зам.кмет по стопанските дейности 31 08
Зам.кметпо хуманитарните дейности 31 08
Секретар 31 06

Дирекция "Финансово – стопански дейности и управление на собствеността"
Длъжност телефон
Директор 31 08
Гл.счетоводител 31 08
Старши счетоводител 31 08
Касиер-счетоводител 31 08
Мл.инсп. "Транспорт, фирми, лицензи и местни приходи" 31 08
Ст.експ. "Общ.собственост" 31 08
Ст.експ."Обществени поръчки, търгове и конкурси" 31 08
Мл.експ."Обществени поръчки, търгове и конкурси" 31 08
Гл. спец. "Местни данъци и такси" 31 08
Касиер – събирач на местни данъци и такси 31 08
Техн.сътрудник домакин 31 08

Дирекция"Канцелария и човешки ресурси"
Длъжност телефон
Директор 31 08
Гл.спец. Гражданско състояние 31 02
Ст.спец. Администратор Фронт офис и деловодител 31 05
Мл.експ. Администратор Фронт офис и деловодител 31 05
Техн.секретар на ОбС 30 60
Юрисконсулт 31 08
Гл.спец."Нормативни актове, публични регистри и архив" 31 02

Дирекция "Информационни технологии и сигурност"
Длъжност телефон
Директор 31 08
Ст.експ. "Информационни технологии и сигурност" 31 08
Мл.спец. ОМП 31 08
Дежурни по ОбСС 20 66
Мл.спец. Гражданска защита 31 08
Секретар на ПКБППМН 31 08

Дирекция "Околна среда, благоустрояване и градоустройство"
Длъжност телефон
Директор 31 08
Главен архитект 31 09
Гл.спец. "Строителство" 31 09
Гл.спец. "Незаконно строителство" 31 09
Гл.спец. "Инвестиционно проектиране" 31 09
Гл.спец. Кадастър и регулация 31 09
Технически сътрудник-шофьор 31 08

Дирекция "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Длъжност телефон
Директор  
Мл.експ. "Програми за заетост и етнически общности" 31 08
Мл.експ. "Образование" 31 08
Мл.експ."Програми за развитие и евроинтеграция" 31 08
Технически сътрудник – шофьор 31 08

Кметове на кметства и администрация
Населено място телефон
Село Микрево 31 51
Село Илинденци 20 43
Село Цапарево 074346/ 263
Село Раздол 074347/ 220
Село Добри Лаки 074347/ 330
Село Игралище 074348/ 226
Село Драката 31 35

Администрация по кметства
с. Микрево  
Длъжност телефон
Ст.спец.Гражданско състояние 07434/31 34
Ст.спец.Административно обслужване 07434/31 34
Гл.спец. по ромските въпроси 07434/31 34
   
с. Илинденци  
Длъжност телефон
Мл.спец.Гражданско състояние 07434/20 43
Ст.спец.Административно обслужване
07434/20 43

Кметски наместници
Населено място телефон
Вракуповица 074346/ 396
Гореме 074346/ 287
Горна Крушица 20 48
Каменица 20 01
Кърпелево 28 62
Клепало 074347/ 235
Никудин 074348/ 320
Махалата и Седелец 074348/ 373
Палат 20 63
 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва