Публични покани

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕПИСКИ ЗА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЗОП НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОП-8/10.12.2014

Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнители кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на ДСП, с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци”, с. Микрево и ДВХПР, с. Раздол по следните обособени позиции: Първа – хляб и хлебни изделия и Втора -Перилни и миещи препарати и консумативи”

ОП-7/13.10.2014
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнители кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност”, във връзка с изпълняван от община Струмяни проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-137/20.08.2014 год.


ОП-5/09.10.2014
 
ОП-4/24.07.2014 г.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № 9032188 в портала на АОП на 24.07.2014г.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.

ОП-3/10.07.2014 г.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № ОП-3/10.07.2014 г. със Заповед З-450/10.07.2014 г. на Кмета на община Струмяни.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.


 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва