Търгове и конкурси

НАБИРАТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

за депозит за участие в тръжна или конкурсна процедура по ЗОС

IBAN: BG69IABG76483350128400 BIC: IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ за закупуване на документация за участие в търг или конкурс

IBAN BG98IABG76488450128500 BIC IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД код за вид плащане: 448090


ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Станислава Тачева - ТЕЛ: 074343108


СЪОБЩЕНИЯ:02.06.2014

Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 6 стопански години на поземлени имоти – частна общинска собственост, със заповед № 394 от 02.06.2014 г. на Кмета на община Струмяни.


17.03.2014

Стартирани са 2 процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти със заповед 172 и 173 от 17.03.2014 г. на  Кмета на община Струмяни. Със заповед 174 от 17.03.2014 г. на Кмета на община Струмяни стартира процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот частна общинска собственост.


05.03.2014

Стартирани са 12 процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Заповедите на Кмета на община Струмяни с номера от 148 до 159 от 05.03.2014 г. може да видите тук.


28.02.2014

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Ето заповеди на Кмета на община Струмяни - З-139/28.02.2014 г., З-140/28.02.2014 г., З-141/28.02.2014 г. З-142/28.02.2014 г.З-143/28.02.2014 г. , З-144/28.02.2014 г., З-145/28.02.2014 г.


27.02.2014

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост, заповедите за търговете с номера от З-109 до З-112 можете да видите тук.


16.12.2013

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост в землището на село Добри Лаки, заповедите за търговете с номера от З-674 до З-685 можете да видите тук.


15.10.2013

     Стартирани са седем процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под аренда на следните поземлени имоти:  № 001161 (нула,нула,едно,едно,шест,едно) с площ  8.258 дка (осем декара и двеста петдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване „ливада”, X(десета) категория, находящ се в местността „Петкова църква”,землището на село Кърпелево; № 009123(нула,нула, девет, едно, две, три) с площ 26,466дка (двадесет и шест декара четиристотин шестдесет и шест квадратни метра)с начин на трайно ползване „нива”, X(десета) категория, находящ се в местността „Цръквище”, землището на село Гореме; №001093 (нула, нула,едно, нула, девет, три) с площ 19,449дка (деветнадесет декара и четиристотин четиридесет  и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване „ливада”, X (десета) категория, находящ се в местността „Петкова църква”,землището на село Кърпелево; № 013025 (нула,едно, три, нула, две, пет) с площ 20,162дка (двадесет декара и сто шестдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване „нива”, X (десета) категория, находящ се в местността „Змиярника”, землището на село Цапарево; № 005066  (нула, нула,пет, нула, шест,шест) с площ 12.186 дка (дванадесет декара сто осемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване „нива”, X (десета) категория, находящ се в местността „Джелепино”, землището на село Цапарево; № 014060  (нула,едно,четири, нула,шест,нула) с площ 10.045 дка (десет декара и четиридесети пет квадратни метра) с начин на трайно ползване „нива”, IX(девета) категория,  находящ се в местността „Глинджурци”, землището на село Цапарево; № 005073(нула,нула, пет, нула, седем, три) с площ 4,912дка(четири декара деветстотин и дванадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване „ливада”, X(десета) категория, находящ се в местността „Джелепино”, землището на село Цапарево.

Заповедите можете да видите тук.


30.05.2013

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот частна общинска собственост в местността "Градишка река", замлището на с.Илинденци . Търгът ще се проведе на 21.06.2013 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 16.30 часа на 20.06.2013 г. в деловодството. Заповед 304/29.05.2013 г. може да видите  тук.


30.05.2013

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот частна общинска собственост № 031002 в местността "Горно поле", замлището на с.Илинденци. Търгът ще се проведе на 20.06.2013 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 17.00 часа на 19.06.2013 г. в деловодството. Заповед 299/28.05.2013 г. може да видите тук.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 13.06.2013 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 16.30 часа на 12.06.2013 г. в деловодството. Заповед 290/23.05.2013 г. може да видите тук.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 14.05.2013 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 17.00 часа на 13.05.2013 г. в деловодството. Заповед 233/25.04.2013 г. може да видите тук.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 13.05.2013 г. от  13.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 12.00 часа на 13.05.2013 г. в деловодството. Заповед 232/25.04.2013 г. може да видите  тук.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 19.04.2013 г. от  11.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 17.00 часа на 18.04.2013 г. в деловодството. Заповед 168/29.03.2013 г. може да видите тук.


Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот № 023217. Търгът ще се проведе на 19.04.2013 г. от  14.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 17.00 часа на 18.04.2013 г. в деловодството. Заповед 167/29.03.2013 г. може да видите тук.


Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на терени публична общинска собственост. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.30 ч. на 14.03.2013 г. Заповед 91/22.02.2013 г. може да видите тук.


Търг за отдаване под аренда за срок от петнадесет години на поземлен имот в местността Калъчовец. Краен срок за подаване - 28.02.2013 г. Заповед 85/13.02.2013 г. може да видите тук.


Търг за отдаване под аренда за срок от петнадесет години на поземлен имот в местността Подини. Краен срок за подаване - 01.03.2013 г. Заповед 84/13.02.2013 г. може да видите тук.


Търг за продажба на поземлен имот в местността Градишка река. Краен срок за подаване - 28.02.2013 г. Заповед 82/13.02.2013 г. може да видите тук.


Търг за продажба на поземлен имот в местността Чуките. Краен срок за подаване - 28.02.2013 г. Заповед 83/13.02.2013 г. може да видите тук.


Kонкурс за отдаване под наем, краен срок за подаване е до 16.30 на 03.01.2013 г. Заповед 1029/06.12.2012 г. може да видите тук.


Kонкурс за отдаване под наем, краен срок за подаване е до 17.00 на 03.01.2013 г. Заповед 1028/06.12.2012 г. може да видите тук.


Kонкурс за отдаване под наем, краен срок за подаване е до 17.00 на 03.01.2013 г. Заповед 1027/06.12.2012 г. може да видите тук.


Kонкурс за отдаване под наем, краен срок за подаване е до 16.30 на 03.01.2013 г. Заповед 1026/06.12.2012 г. може да видите тук.


Kонкурс за отдаване под аренда, краен срок за закупуване на документацията 14.00 ч. на 14.06.2012 г.

На основание  чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.26, ал.1, чл. 91 ал. 1 , чл. 108, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество в изпълнение на решение №75,решение №76, решение №77, решение №78, решение №79, решение №80, и решение№81 от Протокол № 8/29.03.2012 г. на ОбС Струмяни и Заповед № З-458/09.05.2012 г.на Кмета на Общината, обявява конкурс за отдаване под аренда за срок от 6/шест/ години на имоти частна общинска собственост. Заповедта може да видите тук.

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва