Съобщения по ЗУТ и АПК


          04.03.2015 г.
        Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Склад за блокове“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.
          Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

          04.03.2015 г.
        Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Кариера - бяло“ и площ „Депо“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.
          Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.
         
          04.03.2015 г.
        Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Кариера - сиво“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.
          Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

          27.02.2015 г.
          Заповед З-92/27.02.2015 г. на Кмета на община Струмяни за пашуването през 2015 г.

            19.02.2015 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
         Уведомяваме Ви, че юридическо лице: ТП „ДГС СТРУМЯНИ” с адрес : село Струмяни, пл.”7-ми април“ №3, има следното инвестиционно предложение : „ИЗГРАЖДАНЕ НА административна сграда”. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

           17.02.2015 г.
       Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ви уведомяваме, че юридическо лице:  НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ” с ЕИК 202062287 и адрес гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ“№215, ет.9, има следното инвестиционно предложение : „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3. на АМ „Струма“”. Информация съгласно Приложение № 2 към чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          22.01.2015 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 202355055 и адрес село Струмяни, ул.”Спартак 43, има следното инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА „РИБНО СТОПАНСТВО”. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          12.01.2015 г.
             Публично обявяване по заявление от Директора на ЮЗДП ДП ТП ДГС "Струмяни" с.Струмяни,  общ.Струмяни, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. Подробности може да видите тук.

          03.12.2014 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
         Уведомяваме Ви, че юридическо лице: ТП „ДГС СТРУМЯНИ” с адрес : село Струмяни, пл.”7-ми април“ №3, има следното инвестиционно предложение : „ИЗГРАЖДАНЕ НА административна сграда”.Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          03.12.2014 г.

          ОБЯВЛЕНИЕ
      Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  Парцеларен план за обект : „Електронна оптична съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ-И“ЕООД от кабелна шахта на път ІІІ-1082, през с.Вълково до с.Микрево”.
        Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

          13.10.2014 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 202355055 и адрес село Струмяни, ул.”Спартак 43, има следното инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА „РИБНО СТОПАНСТВО”.Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

             07.10.2014 г.
             Заповед №  РД-08-138/01.10.2014 г. на Директора на ОД " Земеделие " Благоевград за землището на с. Клепало и Заповед №  РД-08-139/01.10.2014 г. на Директора на ОД " Земеделие " Благоевград с. Илинденци, общ. Струмяни, които се публикуват съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.
 

             07.07.2014 г.
             Обява и Уведомление за инвестиционно предложение "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита"   от ПРЕДПРЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА(ПУДОС).

             24.06.2014 г.
             Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице: "А и В Хирдростройконсулт" ООД, гр.Благоевград,   ул."Асен Христов" № 24А, ет.2 с ЕИК 202937, има следното инвестиционно предложение за изземване на натрупаните наносни отложения, при което ще се постигне възстановяване на проектните параметри на корекцията на р.Струма в землището на с.Плоски, община Сандански и с.Палат, община СтрумяниПисмото и Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

             06.02.2014 г.
            Уведомяваме Ви, че юридическо лице: "ХК ЕКО СТРУМА" ЕООД, гр.София, район Красно село, ул „Св.Иван Рилски“ № 64, ЕИК:175340498, има следното инвестиционно предложение:
"Водовземане от повърхностен воден обект река Струма, с цел производство на електроенергия , чрез 5 малки водноелектрически  централи". Уведомление до Кмета на община Струмяни може да видите тук. Обява за гражданите и скица на обектите може да видите тук.

             13.12.2013 г.
             Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

          Уведомяваме Ви, че юридическо лице: Димитър Иванов Диманков , гр.Благоевград, жк „Ален мак“ № 32 А, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на микроязовир за захранване с вода за производствени нужди на функционираща в поземлен имот № 034001 землище с.Илинденци работилница за обработка на мрамор Захранването с вода ще се изпълни с отклонение от съществуващия за имот 034001/собственост на възложителя/ производствен водопровод. Водата от водоема ще се използва при недостиг от вода в ПИ 034001. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.


             28.10.2013 г.           
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
.

          Уведомяваме Ви, че юридическо лице: “Евробиза ЕООД, гр. София с ЕИК200032498,

има следното инвестиционно предложение:Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в имот №009009 с площ 6,721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпелово, ОбщинаСтрумяни. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване наОВОС може да прочетете тук.


              09.10.2013 г.

         Обявяваме Ви на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ Заповед № РД-08-170/01.10.2013 г. на Директора на Областна дирекция„Земеделие” Благоевград, за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската година 2013/2014година в землището на село Илинденци, община Струмяни и Приложение № 1,неразделна част от настоящата заповед. Заповедта и Приложение № 1 може да видите тук.

           

            09.09.2013 г.
        Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков "Изграждане на микроязовир за захранване с вода за производствени нужди на функционираща в поземлен имот №034001 землище с.Илинденци работилница за обработка на мрамор" Подробно запознаване с инвестиционното предложение може да направите в стая № 306 в сградата на община Струмяни, пл.7-ми април № 1, с.Струмяни.

            09.09.2013 г.

            Публично обявяване на заявление от Евробиза ЕООД, ЕИК 200032498 за инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в имот № 009009 с площ6,721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпелово, Община Струмяни". Лице за контакт: Гергана Илиева, тел:
+359887755220, е-mail: evrogas@abv.bg . Подробно запознаване с инвестиционното предложение може да направите в стая № 306 в сградата на община Струмяни, пл.7-ми април № 1, с.Струмяни.

      

            14.08.2013 г.
            Обявление за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013-2014 г.


13.08.2013 г.
            Покана за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - мрамори с площ 238,471 кв.м. на участък "Централен-1" от находище "Илинденци" в землището на с.Илинденци" от "Илинденски мрамор" ООД за 17.09.2013 г.


02.07.2013 г.

Публично обявяване по заявление от "Напоителни системи" ЕАД - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Подробности може да видите тук.


21.06.2013 г.

Публично обявяване по заявление от "Напоителни системи" ЕАД - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Подробности може да видите тук.


12.06.2013 г.

Общинска администрация-Струмяни Ви уведомява, че е изготвен  Горскостопанскиплан/ГСП/ на горите собственост на община Струмяни, на територията наТП”Държавно горско стопанство-Струмяни” - с. Струмяни, обл. Благоевград. Същият е наразположение в сградата на община Струмяни - ет. 3, стая 306,  всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30ч до 17.00 часа. Подробности вижте тук.

          

15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 032004 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите  тук.


15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 032023 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите тук.

15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 034001 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите тук.


04.03.2013 г.


Инвестиционно предложение на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" за изграждане на оптични кабелни линии. Подробности може да видите тук.


16.01.2013 г.


"БЕТОН" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за своето инвестиционно предложение: "Изземване на наносни отложения в количество до 25 000 куб.м./год. от воден обект река Струмя, местност "Кьосовица", в землището на с.Микрево и с.Илинденци". Подробности може да видите тук.28.12.2012 г.

ОБЯВА

За проявен обществен интерес към инвестиционно предложение:

„Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали -мрамор и с площ 238.471 м" на участък " Централен - 1 " от находище"Илинденци", община Струмяни, област Благоевград"

С което да осигурите обществен достъп на информацията до всички заинтересовани физически и юридически лица от Вашата община /кметство, че фирма „Илинденски мрамор"ООД гр. София има инвестиционно намерение за: „Строителство на открит рудник за добив на скално облицовъчни материали - мрамори с площ 238.471 м2 на участък Централен – 1 от находище "Илинденци", община Струмяни, област Благоевград"
Фирма "Илинденски мрамор" ООД ще вземе в предвид представените писмени
становища , мнение и препоръки от заинтересованата общественост при изготвянето Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, относно реализиране на инвестиционното намерение, за което предварително им благодарим.

Лице за контакти: инж. Кирил Петров Петров: GSM 0896 74 07 07;
Адрес: гр. Сандански 2800, ул. „Любен Каравелов" №38: тел. 07433 20-67;

e-mail
: bumarp@abv.bg


23.05.2012 г.


На основание чл. 8, ал. 4, т. 3 от Наредба за ОВОС обявяваме Решение № БД-13-ПР/2012 г. е преценено „да се извърши ОВОС” за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали с площ 238 471 м2на участък „Централен – 1” от находище „Илинденци”, землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград” с възложител „Илинденски мрамор” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ул."Райко Алексиев" № 26, бл.3, вх.В, ЕИН: BG101049147.


            Заповед №66/05.01.2012 дата на публикуване 05.01.2012 г.


            Съобщение на Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград / Дата на поставяне/публикуване на съобщението 17.10.2011 г.
 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва