Новини
31.03.2015
Община Струмяни набира документи по програма „Личен асистент”

 
   Община Струмяни започна прием на документи за програмата "Личен асистент" след подписаното споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане.
   Крайният срок за входиране на документи на желаещите да бъдат потребители на социалната услуга „Личен асистент”, както и на кандидатите да работят като лични асистенти, е до 9-и април.
Целевата група на потребителите на социалната услуга обхваща: хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; самотно живеещи тежко болни лица, семейства на деца с увреждания.
Необходимите документи за потребители на услугата са: заявление по образец; документ за самоличност, документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител, експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), протокол на ЛКК.
   Потребители на услугата могат да бъдат и лица само с ЛКК.  За лични асистенти могат да кандидатстват  лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, безработни лица; трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд и др.
   Необходимите документи, които подават кандидатите за лични асистенти, са: документ за самоличност, автобиография; документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент”, квалификация; служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи); служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи); пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст) и др.
Подборът ще става след оценка на потребностите от Дирекция "Социално подпомагане".
За миналата година на територията на община Струмяни  20 потребители получаваха  услугата „Личен асистент” по „Алтернативи”.

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва