Новини
23.03.2015
Заключителен семинар по проект „Повишаване ефективността на управление на общините Кресна, Сандански и Струмяни”

На 23.03.2015 г. в Бизнес-център гр. Кресна се проведе Заключителен семинар по проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), Договор №12-11-64/24.09.2012 г.
В  семинара  участваха представители на трите общински администрации, бизнеса и гражданите. Бяха представени постигнатите крайни резултати от изпълнението на проектните дейности, а именно:
•    По-ефективна организационна структура на общинската администрация в трите общини
•    Въведени инструменти за по-ефективно местно самоуправление
•    По-качествени административни услуги в общините Кресна, Сандански и Струмяни
Реализирането на дейностите  осигури приемането на нови по-ефективни структури на общинските администрации в Кресна, Сандански и Струмяни, което оказа  пряко въздействие върху организацията на работа в местната изпълнителна власт в трите общини. Бяха приети стратегии за организационно развитие, което създаде предпоставки за управлението на местно ниво в дългосрочен план и повиши качеството на предоставяните административни услуги, от които се възползват гражданите и бизнеса в трите общини.
Общините Кресна,  Сандански и Струмяни разполагат с процедури за оценка ефикасността и ефективността на административните структури, които гарантират изпълнение в съответствие с принципите на добро управление в услуга на местната общност.
Списъкът с дейности за аутсорсинг за всяка една от общините, осигурява на общинските администрации приоритизирани мерки за по - ефикасно разходване на местните финансови ресурси за един по – продължителен период от време.
Не на последно място, местната администрация в трите общини заздрави партньорските си взаимоотношения със социално-икономическите партньори, а това създаде предпоставки за по-нататъшно устойчиво и икономическо развитие на територията на съответната община и региона като цяло.

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва